Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af generalforsamling, den 6. februar 2020 på Dragonkasernen i Holstebro

Til generalforsamlingen var der tilmeldt 16 medlemmer, hvoraf de 14 medlemmer mødte op

Formanden startede med at byde alle fremmødte medlemmer hjertelig velkommen, hvorefter generalforsamlingen med 1 minuts stilhed mindedes de medlemmer, der i årets løb var gået til “General Ryes Brigade”

Derefter blev medlemmer, der i årets løb havde fejret en rund fødselsdag kaldt frem:

Knud Knudsen (80 år) Jørgen Sørensen (80 år) Knud Werner Højris (75 år) og Erhard Jepsen (75 år) Hver blev hyldet og modtog en vingave.

Herefter startede generalforsamlingen

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1: Valgt til dirigent blev Arne A. K. Hansen

Ad punkt 2: Formandens beretning blev fremlagt og blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen er vedlagt

Ad punkt 3: Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt med ros til regnskabets nye udformning og overskuelighed. Regnskabet er vedlagt. Kassereren oplyste, at han vil til næste generalforsamling

Ville vise regnskabet for både 2019 og 2020, så generalforsamlingen kunne sammenligne de to års regnskaber

Ad punkt 4: Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad punkt 5: Valg. På valg er:

a. Kasserer Svend Erik Jensen Modtog genvalg

b. Bestyrelsesmedlem Erhard Jepsen Modtog genvalg

Bestyrelsesmedlem Michael Grøngaard Modtog genvalg

c. Suppleant Kjeld Steen Andersen Modtog ikke genvalg

Lars Thomsen Nyvalg
Knud Werner Højris Modtog genvalg

d. Revisor Knud Knudsen Modtog genvalg

e. Revisor supp. Jørgen Sørensen Modtog genvalg

f. 3 Fanebærere: Michael Grøngaard, Klaus Warming og

Foreningsfane FN-Fane

Carl Åkerlund

NATO-Fane

Alle 3 modtog genvalg

3 Fanevagter: Villy Hove, Svend Erik Jensen,

Foreningsfane FN-Fane

Modtog begge genvalg

Knud Knudsen, modtager ikke genvalg, denne stilling (NATO-Fane) er pt. vakant

Ad punkt 6: Det blev besluttet, at næste års generalforsamling bliver afholdt på Dragonkasernen i Holstebro.

Ad punkt 7: Eventuelt:

– Hjemmesiden er mangelfuld. Formanden vil tage aktion

– Hvad kan der gøres for at nedsætte medlemmers og

bestyrelsesmedlemmers gennemsnitsalder?

Dette udartede sig til en større meningsudveksling og med det resultat, at der nok ikke er noget at gøre ved det.

Generalforsamlingen sluttede 2110 For referat:
Carl Åkerlund