Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Historie


Lokalforeningens historie, fra stiftelsen og til i dag.

Indledning
Lokalforeningens nuværende navn er: De Blå Baretter NORDVEST
Den 18. april 1985 blev der afholdt et møde på Fousing Hjemmeværnsgård. Formålet med mødet var at stifte en forening i området Ringkøbing, Holstebro, Struer, Lemvig, Thyborøn for gamle FN-veteraner.
Initiativtager var Godtfred Kristensen (Gaza 7) og man enedes om at indkalde til stiftende Historie Godtfredgeneralforsamling på Vilhelmsborg Kro (side 6). Således blev lokalforeningen oprettet på FN-dagen den 24. oktober 1985. Mødet havde samlet 34 veteraner. Godtfred Kristensen blev foreningens første formand.
Det første år betaltes 100 kr. i kontingent.
Ved oprettelsen hed foreningen FN-soldaterforeningen De Blå Baretter NORDVEST. Men på landsforeningens repræsentantskabsmøde i år 2000 blev det vedtaget at andre end FN-veteraner kunne optages som medlemmer af foreningen, hvorfor man fremover skulle undgå ”FN-soldaterforeningen” i navnet.

Nordvest

I daglig tale omtales foreningen som NORDVEST og har altid, i grove træk, dækket Ringkøbing amt. Foreningens hjemsted er den kommune hvor den til enhver tid valgte kasserer har bopæl. Søren Nielsen, Lemvig (Gaza 11-12) var foreningens første kasserer, og foreningen startede således sin hjemsted i Lemvig, men efter et års tid flyttede Søren Nielsen til Holstebro. Her har NORVEST haft hjemsted til den 26. marts 2004, hvor Knud Knudsen, Vemb blev valgt til Kasserer.

 


Tilholdssteder
De første 10 år havde foreningen ingen fast tilholdssted.
Fra 1. okt. 1995 lejede man, på foranledning af Knud Werner Mortensen (Gaza 19, Cypern 5), ved Holstebro Kommune pedellejligheden oven over Måbjerg sognegård, for en symbolsk leje svarende til forbrugsafgifterne på 625 kr./md. historiekro
Imidlertid lejede man 2 værelser ud til andre foreninger. Hvilket gav en rimelig god økonomi for De Blå Baretter. Den 1. jan. 2000 måtte man dog rømme lejligheden, da Kommunen skulle bruge lokalerne til andet formål.
Medio 2001 lejede man et kælderlokale med køkken og toilet i Ringparken 57, Holstebro. Der blev gjort et stort stykke arbejde ud af at gøre lokalet brugervenligt med bar og udsmykning. Der blev afholdt loppemarked for at skaffe penge til huslejen på 750 kr./md., men i slutningen af 2003 måtte man opsige lejemålet på grund af økonomien.
Foreningens effekter blev herefter opmagasineret på Dragonkasernen, og på foranledning af Carl J. Åkerlund (Gaza 21 + AFOR 8), kunne man den 1. juli 2004, afholde det første bestyrelsesmøde i BLÅ STUE i Dragonkasernens byg-ning 32. Lokalet lånes vederlagsfrit uden for tjenestetiden. Eventuel fortæring skulle købes i Cafeteriaet.

Faner og flag
Efter 2-3 år med lav aktivitet, og dermed ringe forbrug af foreningens midler. Besluttede man i 1992 at anskaffe en fane. Selve fanen blev, efter ansøgning, skænket af Danmarkssamfundet, men der var jo udgifter til snore, fanepose, stang og påtrykning af logo. Det blev indkøbt i løbet af sommeren, og den 11. oktober blev der arrangeret en bustur for medlemmerne til FN-museet i Frøslevlejren, hvor foreningsfanen blev indviet.
scan0001.jpg
I 1993 fik man ligeledes et FN-flag sat på stang med et specielt UN-spids i toppen. Efter år 2000 opstod der behov for et NATO-flag. Et sådant kom på stang i 2003.
Sildflag

Arrangementer
Arrangementerne har svinget meget i antal og størrelse. Foredrag har helst skullet være med et aktuelt emne for at samle folk, men det har været svært på grund af en forholdsvis lang reaktionstid, fra ide over annoncering i bladet Den Blå Baret til afholdelse af selve arrangementet.
Det der har trukket flest tilhørere var et arrangement umiddelbart efter udsendingen til det tidligere Jugoslavien. Her var der mødt en del pårørende op for at høre om situationen.
Traditioner
Ud over den årlige generalforsamling er to ting blevet traditioner, nemlig FN-dagen den 24. oktober og Nytårskuren, som afholdes sidst i januar måned. Nytårskuren er et festligt og uhøjtideligt arrangement i modsætning til FN-dagen, hvor det officielle med faner og overrækkelse af medaljer m.v. kommer i første række. Men det kammeratlige samvær er altid i højsædet. Begge arrangementer er flere gange afholdt sammen med lokalforening Thy-Mors-Salling.
Særlige arrangementer
– Det største arrangement i foreningens historie var Landsforeningens Sommerstævne i dagene 18. – 20. juni 1999. Det blev afholdt i samarbejde med Thy-Mors-Salling og mønstrede 325 deltagere. Dette må siges ikke at være så ringe når man tager i betragtning, at NORDVEST ligger i et udkantsområde.
Stævnet, som blev afholdt på Dragonkasernen, voldte i første omgang mange kvaler at få op at stå med de mange instanser der skulle spørges på kasernen, men man havde begyndt i god tid med planlægningen, så efter mange forespørgsler og møder, endte det op med at blive et godt stævne, som foreningerne høstede en del ros for.
Stævnet markerede sig ved at være det første, som blev benævnt Sommer-stævne, tidligere hed det Jubilæumsstævne. Det var også første gang man anvendte et selvstændigt EDB-program til registrering m.v. Programmet blev så videreudviklet og videresendt til næste års arrangør.
– I anledning af, at FN’s fredsbevarende styrker modtog Nobel’s Fredspris i 1988, er der gjort forskellige tiltag. Et af dem var indkøb af et større parti Peace Keeper Roser på Landsforeningens foranledning. Et specielt arrangement blev afholdt den 24. oktober 1995, hvor der i et specielt bed blev plantet 20 Peace Keeper Roser. Holstebro Kommune havde sponseret roserne og bedet, som ligger på hjørnet af Brogårdsvej og Sønderbrogade i Holstebro. Der blev holdt taler ved borgmesteren og regimentschefen, som også havde udkommanderet en æreskommando til anledningen.
Ved redaktionens slutning var der planlagt opsætning af en mindesten i bedet den 29. maj 2005.
Med ærbødig deltagelse
Repræsentanter fra NORDVEST deltog den 14. november 2000 i en fane allé i anledning af Hendes Majestæt Dronning Ingrid’s bisættelse. Vi var pla-ceret ved Københavns Hovedbanegård.
Ligeledes deltog man ved Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og frøken Marry Donaldsen’s bryllup den 14. maj 2004. Vi var placeret ved Marmorkirken København.
Sildflag

Andre foreninger
Bortset fra lokalforening Thy-Mors-Salling, har NORDVEST kun i begræn-set omfang haft berøring med andre foreninger udenfor De Blå Baretter. I perioden hvor foreningen holdt til på Måbjerg Skole, blev der afholdt et par arrangementer sammen med de to foreninger, som sad til leje i lokalerne.
I 1993 blev der taget kontakt til Dragonforeningen, Garderforeningen og Kystartelleriforeningen med henblik på noget samarbejde. Intentionerne var gode, men det kom aldrig rigtig til at køre.
Medlemstallet
Foreningen startede op i 1985 med ca. 30 medlemmer. I 1991 havde man sneget sig op på 58. Herefter kom der mere fart i medlemshvervningen, så man i 2003 var på 116, som det meste i en længere periode. Ved redaktionens slutning, december 2004, var der ca. 100 medlemmer.
NORDVEST har 2 gange modtaget Landsforeningens vandrepokal for størst procentuel medlemsfremgang i et år.
Redaktionen er sluttet den 1. januar 2005.
Foreningen kan således fejre 20 års jubilæum
på FN-dagen den 24. oktober dette år
 
Klaus Warming

Sildflag


Den første bestyrelse:
Funktion, Valgt,  Navn, Hold nr., Grad, Civilt erhverv
Formand 1985: Godtfred Kristensen Gaza 7, Konstabel, Kasserer
Næstformand 1985: John Skovby Nielsen Cypern 6-7, Konstabel, Smed
Kasserer 1985: Søren Nielsen Gaza 11-12, SG, Benzinforhandler
Best.medlem 1985: Bent Jensen Cypern 3, Konstabel, Specialarbejder
Best.medlem 1985: Søren O. Nielsen Cypern 33-34, Konstabel, Slagteriarbejder
Efterfølgende formænd / kasserer
Formand 1987: John Skovby Nielsen Cypern 6-7, Konstabel, Smed
Formand 1990: Kjeld Hockerup Andersen Gaza 18, SG, Typograf
Formand 1992: Klaus Warming Cypern 18, Konstabel, Bagersvend
Kasserer 1992: Tommy Bruhn Cypern 41-42-45-46-48-49 Kroatien3, Konstabel
Kasserer 1997: Knud Werner Mortensen Gaza19 Cypern5, Konstabel, Pedel
Formand 2003: Tommy Bruhn Cypern 41-42-45-46-48-49, Kroatien 3, Konstabel
Formand 2004: Knud Werner Mortesen Gaza19Cypern5, Konstabel, Pedel
Kasserer 2004: Knud Knudsen Gaza 8, Konstabel, Fiskemester
Formand 2005: Klaus Warming Cypern 18, Konstabel, Bagersvend
Kasserer 2007: Svend Erik Jensen, Gaza 16, Konstabel, Slagteriarbejder
De sad til redaktionens slutning, december 2016.

NYE TILHOLDSSTEDER

Den 4. februar 2005 blev Nytårskuren afholdt i Fælleshuset i Vemb, men med indrykningen i BLÅ STUE på Dragonkasernen i Holstebro har foreningen holdt til på kasernen lige siden. Nytårskuren går fortsat på skift mellem Nordvest og Thy-Mors-Salling. Enkelte arrangementer har været afholdt på KFUM´s soldaterhjem og Hjemmeværnslokaler i Nørre Felding. Hovedsagelig bliver arrangementerne afholdt i en af messerne eller UMAK. Der er også blevet stillet et depotrum til rådighed ved siden af vaskeriet.


PEACE KEEPERS DAY

Den 29. maj 2005 blev der, på initiativ af Knud Werner Mortensen, afsløret en mindesten på Brogårdsvej i Holstebro (på plænen mellem Kvickly og Museet). Stenen har indskriften:

Peacekeeper

Til minde om de faldne i tjenesten

FN-NATO-OSCE-EN-EU

Rejst af De Blå Baretter Nordvest 2005

Mindestenen blev afsløret af forsvarsminister Søren Gade. Til stede var blandt andet Chef HOK generalmajor Poul Kiærskou, regimentschef OB Kurt Mosgaard, tidligere regimentschef OB P. B. Krogh, distriktschef HJV, K. Hartvig Sørensen, borgmester Arne Lægaard, tidligere borgmester Kurt Nygaard, formanden for Nodeafonden Peder Stenstrup (sponsor) og Stenhugger Espersen (sponsor). Landsforeningen var repræsenteret ved Mads Tonsgaard. Desuden var 7 lokalforeninger repræsenteret med faner.

PICT0536.JPG

 

Siden da har Peace Keepers Day været afholdt samme sted hvert år. Med deltagelse af flere lokalforeninger og andre lokale soldaterforeninger udenfor De Blå Baretter. Efter de officielle handlinger, går man ind i Laden til en forfriskning. Og en foredragsholder beretter om sin udsendelse ude i verden.


ERFA-gruppe Nord

I slutningen at 2004, den 16. oktober, blev en samarbejdsgruppe for de nordjyske lokalforeninger dannet på initiativ af Svend Bisgaard, Limfjorden. Klaus Warming navngav denne til ERFA-gruppe Nord. Siden kom der flere til, og fra 2016 deltog alle jyske lokalforeninger i ERFA-gruppe Vest.


Lokalt samarbejde

I 1993 blev der forsøgt et samarbejde med Dragonforeningen, Garderforeningen og Kystartelleriforeningen, men det kom aldrig rigtig til at køre. I 2006 forsøgte vi så igen. Denne gang med meget større held. Den 5. oktober 2006 holdt De Blå Baretter, Dragonforeningen, HKKF Gammel dreng, FOU Gamle drenge og Garderforeningen det første møde, og dannede Samarbejdsgruppen af Soldater- & Marineforeninger m. f. i Holstebro-Struer området. Siden er Forsvarsbrødrene og en række Hjemmeværnskompagnier kommet til.

En af de største succeser i dette forum var en bustur til FN-museet & Frøslevlejren. Med indkøbstur over grænsen og middag på Holbøl Landbohjem. Det samlede 65 deltagere. Et foredrag den 23. februar 2009 om besættelsestiden ”Mørklægning – Den ufortalte historie” samlede 74 tilhører.


Særlige arrangementer m.m.

I 2005 blev de første spæde skridt taget til foreningens hjemmeside. Den 28. oktober samme år fejrede foreningen sit 20 års jubilæum i Konstabelmessen JDR med 37 deltagere.

I 2007 gentog vi succesen med Sommerstævne. Dog ”kun” med 291 deltagere. Den 29. september samme år deltog vi i en, af Hjemmeværnet arrangeret, Totalforsvarsudstilling i Enghaven, Holstebro.

Den 22. april 2010 forsøgte vi med Pizzatræf, for at tiltrække unge medlemmer. Og den 23. oktober fejrede vi foreningens 25 års jubilæum i Valgmenighedens lokaler i Skolegade, Holstebro med 52 deltagere.

I 2012 deltog vi i en storstilet Hjemkomstparade den 24. februar for Afghanistan hold 12. Begyndende med afsløring af et mindeanlæg på Dragonkasernen. March gennem byen til Gråkjær Arena.

Flagdagen for Danmarks udsendte. Markeredes første gang den 5. september 2009. I Holstebro foregik det begyndende på Dragonkasernen ved mindeanlægget med kranselægning og taler. March gennem byen til De Blå Baretters mindesten. Herfra til Holstebro Kirke til mindegudstjeneste. Afsluttende med en forfriskning i Sognehuset.

Fra 2015 kom vi også med i Struer. Her foregik det på Rådhustorvet, hvor vi slog vores pavillon op, og kom i kontakt med forbipasserende. I 2016 kom også Herning med, hvor der var reception på torvet.


KRIGERGRAVE

I 2013 begyndte vi at lægge en buket på krigergravene i Nordvests område.

Lemvig Kirkegård Lemvig FOKS Martin Kristiansen
Holstebro Kirkegård Holstebro PL Steen Rønn Sørensen
Gimsing Kirkegård v/Struer KS Jesper Nielsen
Vandborg Kirkegård v/Lemvig OKS Susanne Lauritsen
Gravsted.jpg

 

 

 

 

 

 


Fanen var med

Den 14. maj 2004 i København ved Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys bryllup. Den 1. september samme år modtog en fanekommando HM Dronningen i Thyborøn.

DSC_Erhard.jpg

 

Den 5. maj 2010 i Lemvig, 65 år for Danmarks befrielse.

Den 26. februar 2009 i Holstebro ved hjemkomstparade i anledning af modtagelsen af hele Den Danske Kampgruppe, Hold 6 fra Afghanistan (750 soldater samt pårørende). Paraden symboliserede også det officielle Danmarks anerkendelse af den danske soldats             indsats under missioner i international tjeneste. Den 11. juni samme år i København ved Prins Henrik´s 75 års fødselsdag.

Den 24. februar 2012 i Holstebro. Ved afsløring af et mindeanlæg på Dragonkasernen, samt hjemkomstparade af hele den Danske Kampgruppe, hold 12 fra Afghanistan (760 soldater samt pårørende). Efterfølgende arrangement i Gråkjær Arena for Afghanistan hold 12, og i Enghaven for at modtage marchen gennem byen.

Den 16. april 2010 i København ved HM Dronning Margrethe´s 70 fødselsdag.

Den 4. maj 2015 i Holstebro Kirke i anledning af 70 året for Danmarks befrielse.

På Valdemarsdag den 15. juni 2013 fik De Blå Baretter Nordvest overrakt en ny fane af Danmarkssamfundet i Holstebro Kirke. Fanen er altid med på Valdemarsdag.


Nyt navn

På den ekstraordinære generalforsamling den 1. juni 2016 vedtog man enstemmig, at ændre navnet fra De Blå Baretter – til Danmark Veteraner Nordvest.


Veteran-Cafe

I 2016 tog Villy Hove initiativ til oprettelse af en Veteran Cafe. Bistået af Carl Åkerlund og Klaus Warming lykkeses det, efter en hel del fodarbejde og et mislykket forsøg, at holde åbningsreception onsdag den 5. oktober for Veteran-Cafe-Holstebro på Gartnerivej 3, Holstebro.

Ved redaktionens slutning, december 2016, var der ca. 120 medlemmer.

Klaus Warming