Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af generalforsamling 2021, afholdt påKFUM’s Soldaterhjem, Holstebro, den 11. maj 2021

Efter spisning af “De Gule Ærter” bød formanden bød alle 16 veteraner velkommen til årets generalforsamling og håbede alle fik et godt møde, derefter startede mødet

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1:                      Valg af dirigent:

                                            Villy Hove blev med akklamation valgt

Ad punkt 2:                      Formanden oplæste bestyrelsens beretning (vedlagt)

Ad punkt 3:                      Kassereren gennemgik årets regnskab (vedlagt)

Ad punkt 4:                      Indkomne forslag:

                                            Bestyrelsen har bestemt, at betalingen Kr. 50,00 per deltager

                                            Går til KFUM’s Soldatermission

Ad punkt 5:                      Valg:

                                            På valg er:

a.                   Formand Klaus Warming, der ikke modtog genvalg.

                      Tommy Bruhn blev med akklamation nyvalgt

b.                   Bestyrelsesmedlem Carl Åkerlund blev genvalgt

c.                   2 suppleanter: Lars Paabøl Thomsen blev genvalgt

                                                 Knud Werner Højris blev genvalgt

d.                   Revisor:            Knud Knudsen blev genvalgt

e.                   Revisorsuppl.    Jørgen Sørensen blev genvalgt

2

f.                    3 fanebærere:

                      Michael Grøngaard – Klaus Warming – Carl Åkerlund

                      Dannebrog                 FN-fane                NATO-fane

                      Modtag alle genvalg                            

g.                   3 fanevagter:

                                                                  Svend Erik Jensen – Villy Hove – Jens Nielsen

                                                                  Dannebrog                 FN-fane      NATO-fane

                                                                  Svend Erik Jensen og Villy Hove modtog genvalg,

                                                                  Jens Nielsen modtog nyvalg

Ad punkt 6:                      Sted for næste års generalforsamling:

                                            Besluttes senere af den nye bestyrelse

Ad punkt 7:                      Eventuelt:

                                            NIL

Generalforsamlingen sluttede klokken 2021                              For referat:

                                                                                                             Carl Åkerlund