Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Vedtægter

VEDTÆGTER
for
Danmarks Veteraner
NORDVEST
§ 1
Foreningens navn er:
Danmarks Veteraner Lokalforening Nordvest.
Hjemsted:                     Holstebro
§ 2
Foreningens formål er:
Stk. 1
At samle hjemsendt og tjenstgørende personel, der har deltaget i
fredsstøttende og humanitære missioner, for herigennem at styrke  de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
Stk. 2
At medvirke til oplysning om de aktiviteter dansk personel deltager  eller har deltaget i.
Stk. 3
At hædre veteraner – herunder afdøde – på værdig vis
Stk. 4
At forvalte de midler, der stilles til lokalforeningens rådighed,  herunder bl.a. gennem Veteranstøtten eller på anden måde at  hjælpe Veteraner, som efter hjemkomst fra international tjeneste  har behov herfor.
§ 3
Foreningen hører direkte under Danmarks Veteraner, hvis love er gældende for foreningen.
Repræsentanter til Hovedforeningens Repræsentantskabsmøde vælges af Bestyrelsen.
§ 4
Stk. 1
Som medlem kan optages enhver, der har gjort eller gør tjeneste  (FN, NATO, OSCE eller EU) jf. § 2 Stk. 1 og har modtaget en medalje herfor (eks.  FN-medalje, NATO-medalje eller forsvarets medalje)
Stk. 2
Et hvert medlem, der måtte gøre sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling, eller ved sin handling skade
foreningens omdømme og tarv, kan indstilles til eksklusion.
Indstillingen sendes til Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse.  Afgørelsen træffes på det ordinære repræsentantskabsmøde.  Vedkommende, der er indstillet til eksklusion, har ret til på  repræsentantskabsmødet at forsvare sig og sin handling.
Stk. 3
Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, medlemmer som  ikke medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for  lokalforeningen. Æresmedlemmer udnævnes af en enig bestyrelse.
§ 5
Årskontingentet fastsættes af repræsentantskabet og indeholder betaling for medlemsbladet ”Baretten”.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske til den 31. december. Med mindst 1 måneds varsel, skal ske skriftligt til kassereren.
Medlemmer der er i restance med kontingentet ud over 6 måneder, slettes af foreningen. Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.
§6
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kassereren aflægger regnskab på den ordinære generalforsamling.
Der oprettes konto i et pengeinstitut og eller giro, hvorpå der kun kan hæves af kassereren eller formanden.
Senest 31. januar skal foreningens revisor have afgivet sine bemærkninger til regnskabet.
§ 7
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges i ulige år, kassereren i lige år. Alle vælges for 2 år.
Der vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 3 fanebærere og 3 fanevagter. Disse vælges for 1 år.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol.
§8
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den  afholdes hvert år inden udgangen af februar og indkaldes i  ”Baretten” med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  formanden i hænde senest 5 dage før.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst ¼ af  foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen  forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal være  afholdt senest 4 uger efter anmodningen.
Stk. 3
Stående punkter til den ordinære generalforsamling:
Punkt 1:  Valg af dirigent
Punkt 2: Formandens beretning
Punkt 3: Kassereren aflægger regnskab
Punkt 4: Indkomne forslag
Punkt 5: Valg:
a. Formand/Kasserer
b. Bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
d. Revisor
e. Revisorsuppleant
f.  3 fanebærere (foreningsfane – FN-fane – NATO-fane)
g. 3 fanevagter   (foreningsfane – FN-fane – NATO-fane)
Punkt 6: Sted for næste års generalforsamling
Punkt 7: Eventuelt
Til lovændring kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Andre forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal
§9
Efter generalforsamlingen og senest 1. marts indsender lokalforeningen til landsforeningen:
– Vedtægter, såfremt der har fundet ændringer sted
– Bestyrelsens konstituering med oplysning om navn, adresse, tlf. og
mailadresse på alle medlemmer.
– Navn, adresse, tlf. og mailadresser på de af foreningen valgte repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet.
§ 10
Foreningen kan kun opløses, når 4/5 af samtlige medlemmer stemmer derfor. Ved opløsning af foreningen, skal dets midler tilfalde FN-museet.
Ændret på generalforsamling 1. juni 2016.
_______                     ________
Dirigent                       Formand
    Georg Hussmann         Klaus Warming